رسانه تخصصی روابط بین الملل

میز دیپلماسی ایران

مدیریت جهادی

دکتر یونس قاسم نژاد / دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی در این نوشتار به یکی از مسائل مهم کشور یعنی ویژگی‌های مدیریت جهادی پرداخته می

ادامه مطلب »